Anonim

צו שפורסם ב- 30 באוקטובר 1999 משלים את התקנות הנוגעות להחזר תרופות. מעתה תרופות יכוסו רק בביטוח בריאות אם המרשם כולל את המינון מחד (כלומר מספר המנות שנלקחו ביום ומרווחיהן) ומצד שני משך הטיפול או מספר הקופסאות.

אם משך הטיפול עולה על חודש, על המרשם לציין את מספר המרשמים שמילא הרוקח. הרוקח יכול להפיץ תרופות רק למשך חודש לכל היותר (אך הרופא יכול אולי לבקש שייתן אותן למשך זמן קצר יותר). ניתן לחדש את המרשם עד חמש פעמים לכל היותר, המייצג תקופת טיפול אפשרית של חצי שנה, תוך התחשבות בהפצה ראשונה של תרופות.

גלולות למניעת הריון הן חריג: הרוקח יכול להפיץ את הכמות הדרושה לשלושה חודשי אמצעי מניעה, ושלוש מילוי מילוי אפשרי, כך שמספיק מרשם אחד לשנה של אמצעי מניעה. אותה גזירה כוללת גם כללים חדשים לקבלת החלטות הנוגעים לשיווק תרופות.