Anonim

מטרתה להזכיר את לידתו של ילדך במשרד האזרחי. הכרזה זו חייבת להיעשות תוך שלושה ימים מיום הלידה. יום המסירה לא נספר בתקופה זו. אם יש חג ציבורי בתקופה זו, המועד האחרון מורחב בהתאם. לדוגמה, אם היום השלישי הוא יום חג או יום שאינו עובד, המועד האחרון מאריך עד ליום העבודה הראשון שלאחריו.

איפה?

במשרד האזרחי של בית העירייה עליו תלויה היולדות (מחוז, עיר, כפר). יתכן עם סוכן מורשה של מפעל הלידה.

על ידי מי?

באופן עקרוני על ידי האב, אחרת זה מוטל על כל מי שהגיע למסירה.